MISSIE EN VISIE

ONZE MISSIE
 
Op De Krommen Hoek is ieder kind UNIEK.
Wij gaan uit van van verschillen, dat is meer dan omgaan met verschillen.


Wij gaan er in ons onderwijsconcept van uit dat elk kind uniek is en dat kinderen zich het beste ontwikkelen en pas goed kunnen presteren als de omgeving uitnodigend, vertrouwd en sfeervol is. Ons team is er voor de kinderen en is elke dag bezig om de juiste sfeer te creëren om alle kinderen te stimuleren in hun dagelijkse ontwikkeling. Om hieraan te werken zetten we voortdurend naast het team ook externe krachten in om dat doel te bereiken. Flexibiliteit hoort bij De Krommen Hoek. Dat geldt voor de zorg die we bieden, dat geldt voor de manier van omgaan met kinderen. Maar dat geldt ook voor de manier waarop we met de omstandigheden omgaan. Ouders zijn erg betrokken bij de school en bieden veel ondersteuning bij de uitvoer van onze manier van onderwijs geven. Ook dat hoort bij onze school en onze missie en visie.
 
ONZE VISIE
We kennen vijf uitgangspunten:
Met een open oog naar de wereld
Onze neutraliteit houdt in dat we herkenning en begrip vinden tussen mensen van verschillende godsdienstige, maatschappelijke en politieke stromingen. Kennis van wereldgodsdiensten, overige levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen zorgen voor een verrijking van ons bestaan. Uitgangspunt is de gelijkwaardigheid van alle geloofs- en levensovertuigingen. Kenmerken van deze benadering zijn: openheid, respect, verantwoordelijkheid voor de ander, solidariteit, mondigheid, waardebewustzijn, tolerantie en vertrouwen in het goede van de medemens. Dit kan een spanningsveld creëren. We grijpen dat aan om van elkaar te leren. We streven een grote mate van openheid en tolerantie voor andermans standpunt na en vinden dat diverse manieren van leven en werken naast elkaar kunnen bestaan. Samen proberen we te bouwen aan elkaars ideeën, zonder daarbij de eigen overtuiging te kort te doen. We leren kinderen, ouders en leerkrachten rekening te houden met elkaars standpunten. We staan open voor de eigenheid van ieder individu en tonen respect voor anderen en laten ieder in zijn/haar waarde.
 

Het unieke van elke kind voorop.
Het accent ligt op de uniciteit van een kind. In onze visie staat het unieke van elk kind voorop. Voor elk kind is er persoonlijke aandacht; kinderen worden serieus genomen, zodat ieder kind zich kan ontwikkelen tot een persoonlijkheid. Om kinderen de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen tot zelfstandige, zelfverzekerde individuen staan we steeds open voor hun inbreng. Naast de cognitieve ontwikkeling dient er veel aandacht te zijn voor de sociale en emotionele ontwikkeling. Hierbij vergeten we niet de creatieve en lichamelijke ontwikkeling. Samen vormen zij het unieke van een kind. De sterke punten proberen we te accentueren, maar aandacht blijft er voor de kanten die sturing vragen. Geloof in eigen kunnen is van essentieel belang. De omgeving (thuis, de straat, de wijk) speelt een belangrijke rol en kan medebepalend zijn tot welke hoogte een kind kan groeien. Niet elk kind is gelijk in zijn doen en laten, maar krijgt wel de aandacht die nodig is om zich in positieve zin te ontwikkelen. Op De Krommen Hoek vinden we dat kinderen het gevoel moeten hebben dat zij effectief functioneren en invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving zonder daarbij anderen tekort te doen. We geven hen het gevoel dat zij er toe doen, dat zij worden gehoord. Een goede manier van communicatie krijgt daarom veel aandacht op de Krommen Hoek. Doordat werkzaamheden zowel binnen als buiten de eigen groepsruimte plaatsvinden worden inspanning en ontspanning voldoende afgewisseld.
Onderwijs dat kinderen past.
Het accent ligt op een ononderbroken ontwikkeling. Alle kinderen krijgen gelegenheid om zich op een ononderbroken wijze te ontwikkelen op een manier die bij hen past. Om te weten wat bij de leerling past, kijken we met aandacht naar elk kind om te zien hoe het zich ontwikkelt. We kijken naar de cognitieve ontwikkeling, hoe een kind zich in de groep beweegt en of het kind lekker in zijn vel zit. Daarnaast houden we zicht op de voorkeursleerstijlen van kinderen en passen hier ook de wijze van onderwijsaanbod aan. Kinderen leren probleemoplossend te handelen en kennis en vaardigheden toe te passen. Zij zoeken zelf relevante informatie. De oefenstof bepalen we aan de hand van de vaardigheden en leerstijl, waarbij het basisprogramma is afgestemd op de grootst mogelijke groep kinderen. We vinden het belangrijk om theoretische en praktische kennis ten aanzien van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te verbeteren. We doen op een flexibele manier recht aan het individuele kind met zijn of haar eigen identiteit. We besteden ook aandacht aan kunstzinnige oriëntatie in de breedste zin van het woord. Door te werken aan een rode draad door de school maken we dat herkenbaar. Buitenschoolse activiteiten vinden wij belangrijk voor de persoonlijke vorming. Naast feitenkennis, vinden wij vaardigheid bij het vinden van informatie van groot belang. We werken voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs.
Groepsdoorbrekend vanuit een vaste basis
Het accent ligt op samenwerken en samenspelen in de eigen basisgroep. Kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen in de eigen omgeving. Zij moeten kunnen terugvallen, niet alleen op de leerkracht, ook op de anderen in de groep, in de school. We leren ze accepteren dat er verschillende meningen en inzichten zijn. Wanneer nodig gaan kinderen samenwerken buiten de eigen groep, bij een ander, met anderen, want soms is een kind verder dan de rest van de groep en sluit hij beter aan bij de volgende groep. Soms ook gaat de groep te snel en sluit de leerstof van het voorgaande jaar beter aan.

Een samenwerkende gemeenschap
Het accent ligt op samenwerken en samenspelen (sociale vorming). Kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen en weten in de eigen omgeving. Anderen staan open voor onze werkwijze, wij staan open voor de werkwijze van anderen. Kinderen moeten kunnen terugvallen op de leerkracht, maar ook op de anderen in de groep. Maar we leren ze accepteren dat er verschillende meningen en inzichten zijn. We kijken met open vizier naar de maatschappij en haar betrokkenheid bij het onderwijs en verwachten van de ander dat zij dat ook naar ons doen. Technische ontwikkelingen werken individualisering in de hand. Tegenwoordig komt heel veel informatie op kinderen af in beeld en geluid. Zij communiceren wereldwijd met elkaar, halen informatie van overal, waardoor direct persoonlijke contacten verminderen. Toch is het belangrijk dat kinderen zich die informatietechnieken eigen maken en leren hoe die informatie moet worden ingeschat. In onze maatschappij zien we grote verschillen in samenlevingsvormen. Kinderen moeten weten, waarom en hoe we met de verschillende culturen omgaan. Daardoor ontstaat begrip en tolerantie voor de manieren van denken en doen van anderen. We stimuleren dialoog en overleg. We vinden het belangrijk dat kinderen bepaalde situaties begrijpen of aanvoelen, met als achtergrond de vraag waarom wij van bepaalde waarden en normen uitgaan en anderen niet.